Category: Конкурс

21.09.2022

01.07.2022.године

В л а д и м и р ц и

 

На основу члана 174. и  члана 175. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 49. Закона о раду ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014; 13/2017-одлука УС; 113/2017  и 95/2018 –аутентичнотумачење), члана 26. Статута Дома здравља Владимирци,  члана 25 и 27, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019) члана10-18 Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Владимирци, и одлуке Управног одбора Дома здравља Владимирци, број 179/1 , од 01.07.2022. године, Управни одбор Дома здравља Владимирци објављује

               ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПУЋИВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

                                       (за септембарски уписни рок 2022. године)

 

 • Специјализација из Опште медицине у трајању од 4 године-1 специјализација

 

 1. Специјализације је предвиђена Планом специјализација и стручног усавршавања здравствених радника Дома здравља Владимирци за 2022. годину, који је утврђен у складу са позитивно правним прописима којима се регулише ова материја и на који је сагласност дао ЗЈЗ Шабац одлукама број 255/2 од 23.02.2022. године и број 364/2 од 14.03.2022. године.
 2. Право пријављивања имају запослени доктори медицине Дома здравља Владимирци, који су у радном односу на неодређено време, на дан расписивања овог конкурса, са положеним стручним испитом.
 • Предлог за избор кандидата за доделу специјализације након бодовања и рангирања пријављених кандидата, извршиће Управни одбор Дома здравља Владимирци, и то према следећим критеријумима:
 1. Године радног стажа кандидата вреднују се тако што кандидат са радним стажом у Дому здравља до три године добија 10 бодова.

За сваку следећу годину радног стажа у Дому здравља кандидату се додаје по један бод.

Кандидати старости преко 45 година по основама из овог члана став 1 и 2 не добијају ни један бод.

 

 1. Просечна оцена на факултету:

Оцена 6,00-6,99 …………………………………………..1 бод

Оцена 7,00-7,50 …………………………………………. 5 бодова

Оцена 7,51-8,00 …………………………………………. 10 бодова

Оцена 8,01-8,50 …………………………………………. 15 бодова

Оцена 8,51-9,00 …………………………………………. 20 бодова

Оцена 9,01-9,50 …………………………………………. 25 бодова

Оцена 9,51-10,00 ………………………………………….30 бодова

 

 1. Просечна оцена из предмета за специјализацију:

Оцена 6 носи 6 бодова

Оцена 7 носи 7 бодова

Оцена 8 носи 8 бодова

Оцена 9 носи 9 бодова

Оцена 10 носи 10 бодова

 

 1. Дужина студирања обрачунава се тако што се завршетак студија у року (подразумева завршетак факултета до 31. Октобра шесте године студирања) бодује се максималним бројем бодова (20 бодова).

За сваку годину продужетка студија од максималног броја одузима се по један бод.

 

 1. Управни одбор врши оцењивање кандидата оценама од 1-5 на следећи начин:

Оцена 1 носи 1 бод,

Оцена 2 носи 2 бода,

Оцена 3 носи 3 бода,

Оцена 4 носи 4 бода,

Оцена 5 носи 5 бодова,

 

Укупан број бодова кандидата се добија сабирањем бодова по свим критеријумима.

 

 1. Уколико се догоди да више пријављених кандидата има исти број бодова предност има кандидат који има бољу просечну оцену са факултета.
 2. Одобреном специјализацијом се сматра специјализација додељена одлуком Управног одбора Дома здравља Владимрици, на коју је Министарство здравља, својим решењем, дало сагласност.
 3. Документа којима се доказује испуњеност услова из овог огласа су:
 • Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о радном стажу у струци ( издаје послодавац)
 • Оверена фотокопија индекса или другог доказа о факултетској оцени из предмета за грану медицине за коју кандидат конкурише
 • Пријава на конкурс за кратком биографијом и навођењем специјализације за коју се конкурише
 • Кандидати доказе да испуњавају услове достављају у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, са назнаком :  „За интерни конкурс за доделу специјализације опште медицине-не отварати“
 • Благовременом ће се сматрати она пријава која стигне у Управну зграду Дома здравља Владимирци, до 12 часова последњег дана рока, без обзира када је иста послата. Не благовремене пријаве се неће разматрати и кандидатима ће бити враћене неотворене
 1. По објављивању огласа на огласној табли Дома здравља Владимирци, сви заинтересовани треба да у року од 8 дана поднесу своје пријаве са доказима о испуњености услова из огласа

Председник УО

_____________________
Јован Ружић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
05.09.2022

12.08.2022. године

В л а д и м и р ц и

 

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији  је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

Јавни оглас

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине-1 извршилац Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца
 • Возачка дозвола Б категоријe

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат нановом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурсза доктора медицине“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

 

                                                                                                 ВД Директора Дома здравља

                                                                                                     _________________________

                                                                                                             Др Бранко Исаиловић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
01.07.2022

01.07.2022.године

В л а д и м и р ц и

На основу члана 174. и  члана 175. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 49. Закона о раду( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014; 13/2017-одлука УС; 113/2017  и 95/2018 –аутентично тумачење), члана 26. Статута Дома здравља Владимирци,  члана 25 и 27, Посебно гколективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019) члана10-18 Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Владимирци, и одлуке Управног одбора Дома здравља Владимирци, број 179/1 , од 01.07.2022. године, Управни одбор Дома здравља Владимирци објављује

               ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПУЋИВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

                                       (за септембарски уписни рок 2022. године)

 • Специјализација из Опште медицине у трајању од 4 године-1 специјализација
 1. Специјализације је предвиђена Планом специјализација и стручног усавршавања здравствених радника Дома здравља Владимирци за 2022. годину, који је утврђен у складу са позитивно правним прописима којима се регулише ова материја и на који је сагласност дао ЗЈЗ Шабац одлукама број 255/2 од 23.02.2022. године и број 364/2 од 14.03.2022. године.
 2. Право пријављивања имају запослени доктори медицине Дома здравља Владимирци, који су у радном односу на неодређено време, на дан расписивања овог конкурса, са положеним стручним испитом
 • Предлог за избор кандидата за доделу специјализације након бодовања и рангирања пријављених кандидата,извршиће Управни одбор Дома здравља Владимирци, и то према следећим критеријумима:
 1. Године радног стажа кандидата вреднују се тако што кандидат са радним стажом у Дому здравља до три године добија 10 бодова.

За сваку следећу годину радног стажа у Дому здравља кандидату се додаје по један бод.

Кандидати старости преко 45 година по основама из овог члана став 1 и 2 не добијају ни један бод.

 

 1. Просечна оцена на факултету:

Оцена 6,00-6,99 …………………………………………..1 бод

Оцена 7,00-7,50 …………………………………………. 5 бодова

Оцена 7,51-8,00 …………………………………………. 10 бодова

Оцена 8,01-8,50 …………………………………………. 15 бодова

Оцена 8,51-9,00 …………………………………………. 20 бодова

Оцена 9,01-9,50 …………………………………………. 25 бодова

Оцена 9,51-10,00 ………………………………………….30 бодова

 

 1. Просечна оцена из предмета за специјализацију:

Оцена 6 носи 6 бодова

Оцена 7 носи 7 бодова

Оцена 8 носи 8 бодова

Оцена 9 носи 9 бодова

Оцена 10 носи 10 бодова

 

 1. Дужина студирања обрачунава се тако што се завршетак студија у року (подразумева завршетак факултета до 31. Октобра шесте године студирања) бодује се максималним бројем бодова (20 бодова).

За сваку годину продужетка студија од максималног броја одузима се по један бод.

 

 1. Управни одбор врши оцењивање кандидата оценама од 1-5 на следећи начин:

Оцена 1 носи 1 бод,

Оцена 2 носи 2 бода,

Оцена 3 носи 3 бода,

Оцена 4 носи 4 бода,

Оцена 5 носи 5 бодова,

Укупан број бодова кандидата се добија сабирањем бодова по свим критеријумима.

 1. Уколико се догоди да више пријављених кандидата има исти број бодова предност има кандидат који има бољу просечну оцену са факултета
 2. Одобреном специјализацијом се сматра специјализација додељена одлуком Управног одбора Дома здравља Владимрици, на коју је Министарство здравља, својим решењем, дало сагласност.
 3. Документа којима се доказује испуњеност услова из овог огласа су:
 • Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о радном стажу у струци ( издајe послодавац)
 • Оверена фотокопија индекса или другог доказа о факултетској оцени из предмета за грану медицине за коју кандидат конкурише
 • Пријава на конкурс за кратком биографијом и навођењем специјализације за коју се конкурише
 • Кандидати доказе да испуњавају услове достављају у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, са назнаком :  „Заинтерни конкурс за доделу специјализације опште медицине-неотварати“
 • Благовременом ће се сматрати она пријава која стигне у Управну зграду Дома здравља Владимирци, до 12 часова последњег дана рока, без обзира када је иста послата. Неблаговремене пријаве се неће разматрати и кандидатима ће бити враћене неотворене
 1. По објављивању огласа на огласној табли Дома здравља Владимирци, сви заинтересовани треба да у року од 8 дана поднесу своје пријаве са доказима о испуњености услова из огласа

Председник УО

_____________________

Јован Ружић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
16.06.2022

На основу члана 174. и  члана 175. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 49. Закона о раду( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014; 13/2017-одлука УС; 113/2017  и 95/2018 –аутентично тумачење), члана 23. став 1. тачка15. Статута Дома здравља Владимирци, члана 25 и 27, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019) члана10-18 Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Владимирци, и одлуке ВД Директора Дома здравља Владимирци, број 162 , од 15.06.2022. године, ВД директора Дома здравља Владимирци објављује

 

               ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПУЋИВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

                                       (за септембарски уписни рок 2022. године)

 • Специјализација из Педијатрије у трајању од 4 године-1 специјализација.
 • Специјализација из Радиологије у трајању од 4 године-1 специјализација
 • Специјализација из Опште медицине у трајању од 4 године-1 специјализација
 • Специјализација из Превентивне и дечије стоматологије у трајању од 3 године-1 специјализација

 

 1. Специјализације је предвиђена Планом специјализација и стручног усавршавања здравствених радника Дома здравља Владимирциза 2022. годину, који је утврђен у складу са позитивно правним прописима којима се регулише ова материја и на који је сагласност дао ЗЈЗ Шабац одлукама број 255/2 од 23.02.2022. године и број 364/2 од 14.03.2022. године.
 2. Право пријављивања имају запослени доктори медицине Дома здравља Владимирци, који су у радном односу на неодређено време, на дан расписивања овог конкурса, са положеним стручним испитом
 • Предлог за избор кандидата за доделу специјализације након бодовања и рангирања пријављених кандидата, извршиће Стручни савет Дома здравља Владимирци, и то према следећим критеријумима:
 1. Године радног стажа кандидата вреднују се тако што кандидат са радним стажом у Дому здравља до три године добија 10 бодова.

За сваку следећу годину радног стажа у Дому здравља кандидату се додаје по један бод.

Кандидати старости преко 45 година по основама из овог члана став 1 и 2 не добијају ни један бод.

 

 1. Просечна оцена на факултету:

Оцена 6,00-6,99 …………………………………………..1 бод

Оцена 7,00-7,50 …………………………………………. 5 бодова

Оцена 7,51-8,00 …………………………………………. 10 бодова

Оцена 8,01-8,50 …………………………………………. 15 бодова

Оцена 8,51-9,00 …………………………………………. 20 бодова

Оцена 9,01-9,50 …………………………………………. 25 бодова

Оцена 9,51-10,00 ………………………………………….30 бодова

 

 1. Просечна оцена из предмета за специјализацију:

Оцена 6 носи 6 бодова

Оцена 7 носи 7 бодова

Оцена 8 носи 8 бодова

Оцена 9 носи 9 бодова

Оцена 10 носи 10 бодова

 

 1. Дужина студирања обрачунава се тако што се завршетак студија у року (подразумева завршетак факултета до 31. Октобра шесте године студирања) бодује се максималним бројем бодова (20 бодова).

За сваку годину продужетка студија од максималног броја одузима се по један бод.

 

 1. Директор врши оцењивање кандидата оценама од 1-5 на следећи начин:

Оцена 1 носи 1 бод,

Оцена 2 носи 2 бода,

Оцена 3 носи 3 бода,

Оцена 4 носи 4 бода,

Оцена 5 носи 5 бодова,

 

Укупан број бодова кандидата се добија сабирањем бодова по свим критеријумима.

 1. Уколико се догоди да више пријављених кандидата има исти број бодова предност има кандидат који има бољу просечну оцену са факултета
 2. Предлог кандидата за доделу специјализације од стране Комисија за стручно усавршавање доставља се директору на даље одлучивање.
 3. Одобреном специјализацијом се сматра специјализација додељена одлуком директора Дома здравља Владимрици, на коју је Министарство здравља, својим решењем, дало сагласност.
 • Документа којима се доказује испуњеност услова из овог огласа су:
 • Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о радном стажу у струци ( издаје послодавац)
 • Оверена фотокопија индекса или другог доказа о факултетској оцени из предмета за грану медицине за коју кандидат конкурише
 • Пријава на конкурс са кратком биографијом и навођењем специјализације за коју се конкурише
 • Кандидати доказе да испуњавају услове достављају у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, са назнаком :  „За интерни конкурс за доделу специјализације ( навести грану медицине за коју се конкурише)-неотварати“
 1. Благовременом ће се сматрати она пријава која стигне у Управну зграду Дома здравља Владимирци, до 12 часова последњег дана рока, без обзира када је иста послата. Неблаговремене пријаве се неће разматрати и кандидатима ће бити враћене неотворене
 2. По објављивању огласа на огласној табли Дома здравља Владимирци, сви заинтересовани треба да у року од 8 дана поднесу своје пријаве са доказима о испуњености услова из огласа

                                                                                                         ВД Директора

                                                                                                         _____________________

                                                                                                         ДрБранко Исаиловић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
18.03.2022

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији  је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује:

Јавни оглас

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије – 1 извршиоца  Дома здравља Владимирци, на неодређено време. Радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом, уз рад у теренским амбуланатама.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен стоматолошки факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање три године радног искуства у звању доктора стоматологије
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца
 • Возачка дозвола Б категорије

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у („Службеном гласнику РС”, број 20/09) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс-доктор стоматологије“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана пријема пријаве. Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о одлуци.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после попуне радног места наведеног у овом огласу неотворене ће се вратити пошиљаоцу.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији Послови, Националне службе за запошљавање.

 


ВД Директора Дома здравља                                                   _________________________

Др Бранко Исаиловић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
18.03.2022

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца, расписује:

Јавни оглас

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине – 1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом, су:

 • Завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање две године радног искуства у звању доктора медицине
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца
 • Возачка дозвола Б категорије

Kандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у („Службеном гласнику РС”, број 20/09) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком: “ Пријава за конкурс-доктор медицине“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана пријема пријаве. Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о одлуци.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после попуне радног места наведеног у овом огласу неотворене ће се вратити пошиљаоцу.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен до попуне упражњених радних места

 

ВД Директора Дома здравља                                                   _________________________

Др Бранко Исаиловић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
19.04.2021

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

Јавни оглас

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине3извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година,
 • по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца
 • Возачка дозвола Б категорије

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу:

Дом здравља „Владимирци“,

15225 Владимирци,

Светог Саве 17,

или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс-доктор медицине“.

Одлука о избору кандидата донеће  се у рокуод 30 дана од дана пријема пријаве. Кандидати који не буду изабрани ће битио бавештени о одлуци.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после попуне радног места наведеног у овом огласу неотворене ће се вратити пошиљаоцу.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен до попуне упражњених радних места

ВД Директора Дома здравља                                                      _________________________

Др Бранко Исаиловић

 

 

Posted in Конкурс by dzvladimirci
20.02.2021

17.02.2021.године

В л а д и м и р ц и

 

На основу члана 7,8 и 9Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“ 96/2019)ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

Јавни оглас

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине3 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен медицински факултет(VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца
 • Возачка дозвола Б категорије

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Возач моторног и санитетског возила1 извршилац Дома здравља Владимирци, на одређено време . Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос,поред општих услова предвиђених законом, су:

 • средња стручна спрема,
 • Положен возачки испит Б категорије

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије-1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у здравственим станицама и седишту Дома здравља.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен стоматолошки факултет(VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца

 

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс-(навести за коју позицију конкуришу)“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

ВД Директора Дома здравља

Др Бранко Исаиловић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
13.09.2019

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

Јавни оглас

              За пријем у радни однос на радно место Зубног техничара1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у здравственим станицама.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен средња школа (IV степен стручне спреме)  образовни профил зубни техничар
 • Положен стручни испит.

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном стручном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

Директор Дома здравља

Др Милена Максимовић

Posted in Конкурс by dzvladimirci
13.08.2019

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује

Јавни оглас

              За пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у здравственим станицама, за замену запосленог која се налази на неплаћеном одсуству.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен стоматолошки факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

Директор Дома здравља

Др Милена Максимовић

Posted in Конкурс by dzvladimirci