Унутрашња огранизација

Унутрашњом организацијом рада у Дому здравља обезбеђује се пружање здравствене заштите становништва на територији општине Владимирци у оквиру делатности која је утврђена Статутом Дома здравља у складу са Законом и Планом мреже здравствених установа.

Дом здравља организује и обавља ванболничку здравствену делатност, из области примарне здравствене заштите становништва на територији општине Владимирци .

Целокупним пословањем Дома здравља, руководи директор Дома здравља, чији су послови и радни задаци, као и услови за именовање одређени Статутом Дома здравља.
Радом службе руководе начелници службе који су одговорни директору Дома здравља за спровођење мера примарне здравствене заштите и адекватан рад службе којом руководе.

У оквиру служби, формирају се одељења и одсеци којима руководе шефови, који су непосредно одговорни начелнику службе и директору Дома здравља.
Уколико није именован шеф одељења, рад службе организује начелник службе.

Начелници служби и шефови одељења усмеравају рад и врше надзор над процесом рада, дају смернице за унапређење квалитета рада у служби и обављају и друге послове по овлашћењу директора.

У Дому здравља ”Владимирци” Владимирци , сви послови и радни задаци организују се и спроводе кроз следеће организационе делове:

  1. Служба за опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем
  2. Служба за здравствену заштиту жена и деце са поливалентном патронажом
  3. Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове