ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПУЋИВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

На основу члана 174. и  члана 175. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), члана 49. Закона о раду( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014; 13/2017-одлука УС; 113/2017  и 95/2018 –аутентично тумачење), члана 23. став 1. тачка15. Статута Дома здравља Владимирци, члана 25 и 27, Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019) члана10-18 Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Владимирци, и одлуке ВД Директора Дома здравља Владимирци, број 162 , од 15.06.2022. године, ВД директора Дома здравља Владимирци објављује

 

               ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПУЋИВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ

                                       (за септембарски уписни рок 2022. године)

 • Специјализација из Педијатрије у трајању од 4 године-1 специјализација.
 • Специјализација из Радиологије у трајању од 4 године-1 специјализација
 • Специјализација из Опште медицине у трајању од 4 године-1 специјализација
 • Специјализација из Превентивне и дечије стоматологије у трајању од 3 године-1 специјализација

 

 1. Специјализације је предвиђена Планом специјализација и стручног усавршавања здравствених радника Дома здравља Владимирциза 2022. годину, који је утврђен у складу са позитивно правним прописима којима се регулише ова материја и на који је сагласност дао ЗЈЗ Шабац одлукама број 255/2 од 23.02.2022. године и број 364/2 од 14.03.2022. године.
 2. Право пријављивања имају запослени доктори медицине Дома здравља Владимирци, који су у радном односу на неодређено време, на дан расписивања овог конкурса, са положеним стручним испитом
 • Предлог за избор кандидата за доделу специјализације након бодовања и рангирања пријављених кандидата, извршиће Стручни савет Дома здравља Владимирци, и то према следећим критеријумима:
 1. Године радног стажа кандидата вреднују се тако што кандидат са радним стажом у Дому здравља до три године добија 10 бодова.

За сваку следећу годину радног стажа у Дому здравља кандидату се додаје по један бод.

Кандидати старости преко 45 година по основама из овог члана став 1 и 2 не добијају ни један бод.

 

 1. Просечна оцена на факултету:

Оцена 6,00-6,99 …………………………………………..1 бод

Оцена 7,00-7,50 …………………………………………. 5 бодова

Оцена 7,51-8,00 …………………………………………. 10 бодова

Оцена 8,01-8,50 …………………………………………. 15 бодова

Оцена 8,51-9,00 …………………………………………. 20 бодова

Оцена 9,01-9,50 …………………………………………. 25 бодова

Оцена 9,51-10,00 ………………………………………….30 бодова

 

 1. Просечна оцена из предмета за специјализацију:

Оцена 6 носи 6 бодова

Оцена 7 носи 7 бодова

Оцена 8 носи 8 бодова

Оцена 9 носи 9 бодова

Оцена 10 носи 10 бодова

 

 1. Дужина студирања обрачунава се тако што се завршетак студија у року (подразумева завршетак факултета до 31. Октобра шесте године студирања) бодује се максималним бројем бодова (20 бодова).

За сваку годину продужетка студија од максималног броја одузима се по један бод.

 

 1. Директор врши оцењивање кандидата оценама од 1-5 на следећи начин:

Оцена 1 носи 1 бод,

Оцена 2 носи 2 бода,

Оцена 3 носи 3 бода,

Оцена 4 носи 4 бода,

Оцена 5 носи 5 бодова,

 

Укупан број бодова кандидата се добија сабирањем бодова по свим критеријумима.

 1. Уколико се догоди да више пријављених кандидата има исти број бодова предност има кандидат који има бољу просечну оцену са факултета
 2. Предлог кандидата за доделу специјализације од стране Комисија за стручно усавршавање доставља се директору на даље одлучивање.
 3. Одобреном специјализацијом се сматра специјализација додељена одлуком директора Дома здравља Владимрици, на коју је Министарство здравља, својим решењем, дало сагласност.
 • Документа којима се доказује испуњеност услова из овог огласа су:
 • Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о радном стажу у струци ( издаје послодавац)
 • Оверена фотокопија индекса или другог доказа о факултетској оцени из предмета за грану медицине за коју кандидат конкурише
 • Пријава на конкурс са кратком биографијом и навођењем специјализације за коју се конкурише
 • Кандидати доказе да испуњавају услове достављају у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, са назнаком :  „За интерни конкурс за доделу специјализације ( навести грану медицине за коју се конкурише)-неотварати“
 1. Благовременом ће се сматрати она пријава која стигне у Управну зграду Дома здравља Владимирци, до 12 часова последњег дана рока, без обзира када је иста послата. Неблаговремене пријаве се неће разматрати и кандидатима ће бити враћене неотворене
 2. По објављивању огласа на огласној табли Дома здравља Владимирци, сви заинтересовани треба да у року од 8 дана поднесу своје пријаве са доказима о испуњености услова из огласа

                                                                                                         ВД Директора

                                                                                                         _____________________

                                                                                                         ДрБранко Исаиловић