Управа дома здравља Владимирци

ВД Директор Дома здравља “Владимирци

Др Бранко Исаиловић

Начелник службе Дома здравља “Владимирци

Др Ковиљка Самарџија Перић

Главна сестра Дома здравља “Владимирци

Лепосава Ђинић

Директор Дома здравља:

1) организује и руководи процесом рада Дома здравља;

2) одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника;

3) стара се о законитости рада Дома здравља и одговара за законитост рада;

4) одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим актима;

5) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља, у складу са законом;

6) доноси акт о организацији и систематизацији послова у Дому здравља;

7) доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацима здравствених радника и здравствених сарадника;

8) одговоран је за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;

9) утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом;

10) врши и друге послове предвиђене законом и другим прописима, статутом и другим општим актима Дома здравља.

За директора може бити именовано лице које:

1) има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге      струке са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;

2) има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;

3) испуњава и  друге услове предвиђене Статутом Дома здравља „Владимирци“      Владимирци

4) поред општих законских услова испуњава и посебне услове предвиђене Статутом Дома     здравља „Владимирци“      Владимирци а то су: – да је доктор медицине или доктор стоматологије са  најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области  здравственог  менаџмента и  најмање пет година радног стажа у области здравствене

– да није осуживано за кривична дела за која се гони по службеној дужности, односно које није правоснађном судском одлуком осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције Директора Дома здравља.

  • Начелник службе

Послове Начелника службе обавља лице које је запослено у Дому здравља и поред послова радног места обавља и следеће:

организује и координира рад у својој служби,

учествује у изради Плана рада и стара се о његовом извршењу у својој служби,

стара се о извршавању одлука органа управљања које се односе на службу,

предузима све мере за испуњавање обавеза службе,

врши стручни надзор над радом запослених,

прати квалитет рада у служби и предлаже мере унапређења квалитета рада,

сарађује са другим начелницима и директором Дома здравља,

подноси периодичне извештаје о раду службе и одговоран је за адекватан рад службе

учествује и организује превентивне активности,

у сарадњи са главном сестром одељења и главном сестром Дома здравља стара се да свака промена радног места и одсуство буде благовремено евидентирана у кадровској служби,

обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по овлашћењу и налогу директора

  • Главна сестра Дома Здравља

Главна сестра Дома здравља организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера, прави распоред дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са непосредним руководиоцем организационе јединице и директором; планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад медицинских сестара / техничара у области процеса здравствене неге и подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом здравствене установе; врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и за то одговара директору здравствене установе; надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом, учествује у процесу планирања, контроли и статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у сарадњи са непосредним руководиоцем; надзире рад помоћног особља службе за одржавање, а у вези хигијене простора, опреме, медицинске одеће и сл.; благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала за све службе; организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера; води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла, у сарадњи са начелником и шефом службе, попуњава радне листе за обрачун зарада; контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција; контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације;